کسب بالاترین امتیاز زیبایی در روز ارزیابی توسط مادیانِ پارت