قهرمانی و نائب قهرمانی آلکو و دی جِی، سیلمی های استار در پارت