قهرمانی مجموعه پارت در رشته ی پرش در دبی و آلمان  توسط سوار کار ایرانی علی عزیزنیا