قهرمانی دی جیِ، سیلمی استار پارت در مسابقات درساژ هئیت استان تهران