قهرمانی آقای امیر محمد حسینعلی در مسابقات اسب خالص ایرانی از باشگاه پارت