تینی، بعنوان نایب قهرمان کلِ اسب های یکساله یِ فریزین در کشور هلند دست یافت